Civil Engineering CMU

การออกแบบเบื้องต้น และการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าโครงการ: 
รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
ระยะเวลาโครงการ: 
15/05/2009 - 14/05/2010
ปี: 
2553
ประเภทงานวิจัย: 
โครงการวิจัย