Civil Engineering CMU

การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ และการหาประสิทธิภาพการทำงานของโต๊ะจำลองแผ่นดินไหว ที่ช่วงความถี่ต่างๆ

Analyze Natural Frequency and Efficiency of Shake Table in Different Frequency Shaking
ชื่อผู้แต่ง: 
ณัฐพล แสนคำมงคล
ชื่อผู้แต่ง: 
ไพศาล ถนอมใจ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ และการหาประสิทธิภาพการทำงาน ของโต๊ะจำลองแผ่นดินไหว ที่ช่วงความถี่ต่างๆ เป็นการวิเคราะห์ที่แบ่งการทำงานเป็น  2 แบบคือ การวิเคราะห์โดยการออกแบบโมเดลในโปรแกรม SAP2000 ที่มีขนาด และมิติ ที่เหมือนกับแผ่นฐานของโต๊ะเขย่าจำลองแผ่นดินไหว หลังจากนั้นเราจะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโต๊ะเขย่า โดยเราจะป้อนข้อมูลให้โปรแกรมวิเคราะห์จากค่าของคลื่น sine ที่มีความถี่ และแอมปลิจูดต่างๆ ที่ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับค่าความรุนแรงของแผ่นดินไหว ตั้งแต่ 1-8ริกเตอร์ หลังจากนั้นเราจะเลือกจุดใดจุดหนึ่งในตัวโมเดลศึกษา มาวิเคราะห์ ว่าจุดที่เราสนใจศึกษานั้นมีการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร รวมไปถึงการวิเคราะห์หาความถี่ธรรมชาติของโต๊ะเขย่า  และนำข้อมูลที่ได้นั้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการทำงานจริงของโต๊ะเขย่าจำลองแผ่นดินไหว และเปรียบเทียบค่าที่ได้ทั้งสองว่ามีความสัมพันธ์กัน และแตกต่างกันอย่างไร ในช่วงความถี่ต่างๆ โดยผลที่ออกมานั้นทำให้ทราบว่า โต๊ะเขย่าจำลองแผ่นดินไหว ไม่มีความถี่ธรรมชาติของโต๊ะอยู่ในช่วงความถี่ที่เราศึกษา  ดังนั้นหากเราวิเคราะห์โมเดลแบบจำลองที่ใช้วางบนโต๊ะนี้  ก็จะไม่มีข้อมูลของโต๊ะมารบกวนข้อมูลของโมเดลที่ได้  และจากการศึกษาทำให้เราทราบถึงความต่างเฟส ( phase shift) ของการเคลื่อนที่ของโต๊ะ กับการเคลื่อนที่ของข้อมูลคำสั่ง ซึ่งมีค่าความต่างเฟส ( phase shift) มีค่ามากสุดที่ความถี่ 1Hz แอมปลิจูด 15 cm    มีค่าความต่างเฟส อยู่ที่   0.0667 วินาที  และความสามารถในการทำงาน ของเครื่องดีที่สุดอยู่ที่  1Hz แอมปลิจูด 20 cm มีค่าเท่ากับ 93.72%  และความสามารถในการทำงาน ของเครื่องน้อยที่สุดอยู่ที่  3Hz แอมปลิจูด 15 cm  21.56%