Civil Engineering CMU

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบส่วนโครงสร้างรับแรงบิด

COMPUTER PROGRAM FOR DESIGN OF TORSION IN REINFORCED CONCRETE BEAM
ชื่อผู้แต่ง: 
พงพัฒน์ กุมภาพันธ์
ชื่อผู้แต่ง: 
มนตรี แสนบูราณ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. สมบูรณ์ องค์มหัทมงคล
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับการออกแบบส่วนโครงสร้างรับแรงบิดโดยวิธีให้กำลัง (Ultimate Strength Design Method: SDM)  โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010  ซึ่งง่ายต่อความเข้าใจในตัวโปรแกรม และสะดวกในการใช้งานโดยในปัจจุบันเป็นที่นิยมในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบทำให้มีความประหยัดเวลา และรวดเร็วในการออกแบบ  ซึ่งใช้ควบคู่กับมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.)  โดยตัวโปรแกรมสามารถให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูล   ซึ่งโปรแกรมจะทำการคำนวณค่าที่ต้องการในการออกแบบ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆที่ใช้ในการออกแบบในแต่ละขั้นตอนของการออกแบบส่วนโครงสร้างรับแรงบิด      โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบแรงบิดในคานคอนกรีตเสริมเหล็กนี้ จะทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก  ถูกต้อง และมีความรวดเร็วในขั้นตอนของการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแรงบิด

 การดำเนินงานตัวโปรแกรมจะใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแรงบิด คำนวณในขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ คำนวณหาค่าUniform Load เพื่อหาค่าของ Vu และ Tu ที่กระทำ ณ หน้าตัดวิกฤต    ตรวจสอบว่าต้องพิจารณาผลของแรงบิดที่กระทำ   ตรวจสอบขนาดหน้าตัดของคานที่กำหนดให้ว่าใช้ได้หรือไม่   หากำลังต้านทานของคอนกรีต   ออกแบบเหล็กเสริมทางขวางให้รับแรงเฉือนประลัย ออกแบบเหล็กปลอกเดี่ยวให้รับแรงบิดประลัย   หาระยะห่างของเหล็กปลอกเดี่ยว  และทำการออกแบบเหล็กเสริมตามยาวสำหรับแรงบิด

ข้อจำกัดของโปรแกรมคือ โปรแกรมจะคำนวณ Uniform Load  เท่านั้น  ผู้ใช้ต้องทำการคำนวณในการหาค่าของ Vu และ Tu ที่กระทำ ณ หน้าตัดวิกฤต เพราะในโครงสร้างอาจมีแรงกระทำนอกเหนือขอบเขตการทำงานของตัวโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้      และโปรแกรมนี้จะออกแบบได้เฉพาะหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมได้เท่านั้น

คำสำคัญ: