Civil Engineering CMU

เสถียรภาพของลาดดินเหนียวเอกพันธุ์ คุณสมบัติไม่เหมือนกันทุกทาง

Stability of Anisotropic Homogeneous Clay Slope
ชื่อผู้แต่ง: 
สุภาพร ศรีนรคุตร
ชื่อผู้แต่ง: 
สุภาสินี ยวนใจ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ. สุเทพ นิ่มนวล
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

โครงการนี้แสดงผลการวิเคราะห์เสถียรภาพในช่วงเวลาอันสั้น ขณะที่น้ำระบายออกไม่ทันของลาดดินเหนียวอิ่มตัวเอกพันธ์ คุณสมบัติไม่เหมือนกันหมดทุกทิศทาง กำลังยึดเหนี่ยวตามแนวใดๆคงตัวตลอดความลึก และหน่วยน้ำหนักรวมของดินคงตัวตลอดความลึก และอัตราส่วนกำลังตามแนวราบต่ออัตราส่วนกำลังตามแนวดิ่ง(ตัวประกอบการไม่เท่ากัน) เท่ากับ 1 , 0.9 ,.…., 0.5 โดยใช้วิธีวงกลมเสียดทาน

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า

ที่มุมลาดดินชัน รอยเลื่อนวิกฤตเกิดผ่านเชิง แต่ที่มุมลาดดินน้อยคือไม่ชัน รอยเลื่อนวิกฤตกินลึกผ่านฐาน มุมลาดดินที่ถือได้ว่าชันขึ้นอยู่กับอัตราส่วนกำลังยึดเหนี่ยวของดินตามแนวราบต่อกำลังยึดเหนี่ยวของดินตามแนวดิ่ง(ตัวประกอบการไม่เท่ากันหมดทุกทาง)ถ้าตัวประกอบตัวนี้ลดลงมุมลาดชันจะเพิ่มขึ้น มุมลาดชันเพิ่มจาก 54̊ไปเป็น 84̊เมื่อตัวประกอบการไม่เท่ากันหมดทุกทางลดลงจาก 1 ไปเป็น 0.5

คำสำคัญ: