Civil Engineering CMU

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย 1

Infrastructure development in Thailand 1
ชื่อผู้แต่ง: 
นายนรเศรษฐ ทองยา
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสายัณห์ อยู่เจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ธนพร สุปริยศิลป์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมแหล่งน้ำ
ปีการศึกษา: 
2553
บทคัดย่อ: 

โครงงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย 1” ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเชิงทบทวนประวัติศาสตร์วรรณกรรมการกำเนิดของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ศึกษาวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละยุคสมัย เพื่อที่จะได้ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัย ตลอดจนถึงการทบทวนบทบาท นโยบาย แผน และช่วงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วมของสังคม ซึ่งแสดงให้ได้จากถึงวิวัฒนาการของโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถรับรู้ได้จาก สาเหตุของปัญหา วิธีการในการแก้ไขปัญหา และรูปแบบในการพัฒนาต่างๆ ซึ่งในแต่ละยุคสมัยนั้นก็มีสาเหตุของปัญหา และรูปแบบในการพัฒนา ที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของบ้านเมือง ความสามารถของผู้คน ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมถึง สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในขณะนั้น