Civil Engineering CMU

กรณีศึกษา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยงาน การทำรายละเอียดการก่อสร้างอาคาร

Computer Application for Shop Drawing in Building Construction
ชื่อผู้แต่ง: 
ธนสิน ศรีเจริญศิริกุล
ชื่อผู้แต่ง: 
ปรีญาภรณ์ เลาโว้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การใช้โปรแกรม Tekla  Structures ช่วยงาน การทำรายละเอียดการก่อสร้าง ในลักษณะ3มิติ รวมทั้งข้อดี และขีดจำกัดของโปรแกรมดังกล่าว

โปรแกรม Tekla  Structures  จะช่วยสร้างข้อมูลแบบจำลองซอฟต์แวร์ (BIM)ที่ช่วยให้การสร้างและการจัดการรายละเอียดอย่างถูกต้องของโมเดลโครงสร้าง 3 มิติ โดยไม่คำนึงถึงวัสดุที่มีโครงสร้างซับซ้อนนอกจากนี้  โปรแกรม Tekla  Structures  สามารถนำมาใช้เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการสร้างทั้งหมดตั้งแต่การออกแบบ การจัดการการผลิตการก่อสร้าง และสามารถประยุกต์ใช้กับโปรแกรมที่มีอยู่อื่น ๆ

โดยบริษัท ฤทธาจำกัด ได้มอบแบบโครงการก่อสร้าง ดูโฮม ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  ไว้เพื่อศึกษาโดยผู้จัดทำโครงงานได้นำแบบที่ได้รับมอบหมาย มาสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร  (Building information modeling; BIM)  โดยใช้โปรแกรม Tekla Structuresเพื่อให้ทราบปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

ผลการวิเคราะห์ของโปรแกรมนี้ ผู้ใช้จะสามารถสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร  (Building information modeling; BIM) ซึ่งจะแสดงออกมาในแบบข้อมูลรูปภาพ และข้อมูลทางด้านปริมาณวัสดุของโครงสร้างอาคาร