Civil Engineering CMU

พฤติกรรมตัวรับแรงเฉือนของคานเหล็กผสมรูปตัวทีกับแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบเรียบ

Behavior of Shear key of Composite Steel T-Beam with Prestressed Concrete Planks
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธนชิต ตียาคม
ชื่อผู้แต่ง: 
นายนัฐพล ศรีนวล
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

งานวิจัยฉบับนี้ได้สรุปผลการที่เกี่ยวข้องกับ ตัวอย่างการ Push-out ซึ่งใช้เหล็ก Plate เป็นตัวรับแรงเฉือน การทดสอบมีตัวอย่างทั้งหมด 10 ตัวอย่างการทดลองซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาเป็นสมการและการนำไปใช้สำหรับคานคอนคอมโพสิต

ตัวอย่างการทดสอบนี้ออกแบบเพื่อศึกษาหาผลกระทบต่อจำนวนพารามิเตอร์สำหรับความสามารถในการรับแรงเฉือนของตัวรับแรงเฉือน 3 ชุดการทดลองจะเป็นการทดสอบในสภาวะที่มีแผ่นพื้นสำเร็จรูป อยู่ และอีก 1 ชุดการทดลองจะทดสอบในสภาวะที่ไม่มีแผ่นพื้นสำเร็จรูป อยู่ ซึ่งความแตกต่างของ 3 ตัวอย่างการทดลองคือขนาดความยาวของแผ่นเหล็กตัวรับแรงเฉือนที่มีขนาดไม่เท่ากัน

รูปแบบการเสียหายที่สังเกตได้สำหรับตัวอย่างการทดสอบทั้งหมดเกิดเฉพาะ Concrete crushing-splitting failureเท่านั้น แม้ว่าตัวอย่าง 3ชุดแรก (8ตัวอย่างการทดสอบ) จะมีแผ่นพื้นสำเร็จรูป และ อีก 1 ชุดตัวอย่าง (2 ตัวอย่างการทดสอบ) จะไม่มีแผ่นพื้นสำเร็จรูป ก็ตามความสามารถในการรับแรงเฉือนของแผ่นเหล็กรับแรงเฉือน จะเห็นว่ามีลักษณะที่คงที่ไม่เพิ่มไม่ลดตามความยาวของแผ่นเหล็กรับแรงเฉือน ซึ่งความยาวของแผ่นเหล็กรับแรงเฉือน มีความสำคัญกับการเกิดลักษณะการเสียหายแต่จะมีความสำคัญน้อยมากเมื่อเกิดการเสียหายแบบ concrete crushing-splitting

ตัวอย่างการทดสอบที่มีแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Plank) มีความสามารถในการรับแรงเฉือนได้ดีพอๆกับตัวอย่างการทดสอบที่ไม่มีแผ่นพื้นแผ่นพื้นสำเร็จรูป เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน

จากผลการทดสอบในการพัฒนาสมการสำหรับทำนายความสามารถในการรับแรงเฉือนของ Shear key ในตัวอย่างการทดสอบที่มีแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Plank) ความสัมพันธ์ที่ได้จะเห็นว่ามีความใกล้เคียงกันกับสมการที่ใช้ในตัวอย่างแผ่นพื้นที่ใช้ stud shear และ channel ซึ่งสมการที่ได้มาสามารถยอมรับได้กับผลการทดสอบที่ได้