Civil Engineering CMU

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในตัวเมืองเชียงใหม่

GIS application for finding optimal routes in Chiang Mai
ชื่อผู้แต่ง: 
นายศุภชัย ก้อนเทียน
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. พุทธิพล ดำรงชัย
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมสำรวจ
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางไปยังวัดเก่าแก่ที่มีอยู่ในเชียงใหม่ โดยทำการศึกษาและพัฒนาข้อมูลเงื่อนไขทางด้านการจราจรที่มีผลต่อการเดินทางเข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ด้วย เช่น ข้อมูลการเดินรถทางเดียว ข้อมูลของระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทาง เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ใกล้เคียงกับความต้องการมากที่สุด โดยการศึกษานี้ได้ใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGISDesktop 9.2 ในการวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสมจากฐานข้อมูลโครงข่ายโดยใช้เวลาที่น้อยที่สุด และนำโปรแกรม Visual Basic for Application เข้ามาร่วมพัฒนา เพื่อให้โปรแกรมและข้อมูลที่มีอยู่สามารถใช้งานได้ง่ายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปแม้จะไม่มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม ArcGISDesktop 9.2 ก็ตาม