Civil Engineering CMU

กำลังรับน้ำหนักเสาเหล็กรีดเย็น

Capacity of cold-formed steel columns
ชื่อผู้แต่ง: 
นายกิตติชัย โพธิ์เส็ง
ชื่อผู้แต่ง: 
นายชัยมงคล ขัดผาบ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

โครงงานนี้ เป็นการวิเคราะห์กำลังรับน้ำหนักโครงสร้างเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นหน้าตัดเหล็กรูปตัวซี หน้าตัดเหล็กฉากขาเท่ากันตาม มอก. 1228-2537 และหน้าตัดเหล็กสี่เหลี่ยมกลวงจัตุรัสตามมอก.107-2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการโก่งเดาะเนื่องจากแรงอัดแบบร่วมศูนย์ของเสาเหล็กรีดเย็นและน้ำหนักที่เสารับได้

การศึกษา ได้อาศัยโปรแกรม CUFSM ทำการวิเคราะห์ด้วยวิธี Finite StripMethod และได้ทำการเขียนโปรแกรม ColdCเพื่อใช้คำนวณกำลังรับน้ำหนักเสาโดยวิธี Direct strengthทำให้ทราบค่าความสามารถในการรับแรงอัดของเสาเหล็กที่มีหน้าตัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)ที่ความยาวต่างๆกัน และนำเสนอค่ากำลังรับแรงเสามาพล็อตกราฟตามความยาวต่างๆ ซึ่งจะทำให้ทราบค่าความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเหล็กแต่ละความยาวของหน้าตัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการรับน้ำหนัก สรุปได้ว่า หน้าตัดเหล็กฉากจะเกิดการโก่งเดาะแบบDistortional Buckling และ Global Buckling หน้าตัดเหล็กรูปตัวซีจะเกิดการโก่งเดาะแบบLocal Buckling Distortional Buckling และ Global Buckling หน้าตัดเหล็กสี่เหลี่ยมกลวงจัตุรัสจะเกิดการโก่งเดาะแบบLocal Buckling และ Global Buckling