Civil Engineering CMU

การศึกษาออกแบบรูปทรงทางเรขาคณิตทางหลวงโดยโปรแกรมแลนด์เดสก์ทอป

A Study on Geometric Design of Highway using The Land Desktop Software
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธนิษฐ์ ถิ่นสุข
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธีรพงษ์ ปินตาปิน
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

ปัจจุบันการออกแบบทางวิศวกรรมโยธามีการใช้ Software สำเร็จรูปช่วยในการออกแบบ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ทำให้สามารถเลือกทางเลือก ได้หลายทางเลือก ซึ่งเป็นประโยชน์ในการค้นหา ทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกหนึ่ง (One of the Best Choice) ในงานโครงการนี้ได้ศึกษาการใช้ Software (Autodesk Land Desktop) เพื่อออกแบบรูปทรงทางเรขาคณิตทางหลวงโดยเลือกใช้ปัญหาเส้นทางทางหลวงหมายเลข 201 ทางเลี่ยงเมืองชัยภูมิ กม  0 + 00.000ถึง กม 6 + 517.549 ระยะทาง 6.517 กิโลเมตร ลักษณะโครงการ เป็นการปรับปรุงขยายถนนเดิม จาก 2 เลน ขยายเป็น 4 เลน

ในการออกแบบได้วิเคราะห์กำหนด Design Criteria และหารูปทรงที่ควบคุมการออกแบบ (Minimum Design Size) เพื่อเป็นกรอบในการออกแบบ โดยได้ออกแบบใน 3 ส่วนคือ แนวเส้นทางราบ แนวเส้นทาดิ่ง หน้าตัดทางหลวง พร้อมทั้ง Display รูปทรงในรูปแปลนและรูป 3มิติ

 พบว่า Software Autodesk Land Desktop สามารถออกแบบได้อย่างสะดวกและสามารถ Display รูปแปลน หน้าตัดและ 3มิติ ได้ มีความสามารถในการใช้งานและออกแบบได้อย่างดี