Civil Engineering CMU

หมุดหลักฐานทางดิ่งภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1)

Vertical control survey in Chiang Mai University (1)
ชื่อผู้แต่ง: 
นายจตุรวิทย์ มั่นชา
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสนธิ เศวตเศรนี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ. สันติพงศ์ วิถียภัณฑ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมสำรวจ
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

โครงงานนี้เป็นการสำรวจ เพื่อสร้างและรังวัดหมุดหลักฐานทางดิ่งภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝั่งทิศตะวันตก โดยใช้เกณฑ์ของงานระดับชั้นสาม และอ้างอิงค่าระดับจากหมุดหลักฐานถาวร BMP947 ซึ่งฝังอยู่ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มีค่าระดับเท่ากับ 327.5282 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จากนั้นจึงทำการถ่ายค่าระดับ ไปยังหมุดหลักฐานที่สร้างขึ้นมาครอบคลุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝั่งตะวันตก ทั้ง 18 หมุด เพื่อให้โครงการอื่นๆ สามารถถ่ายค่าระดับจากหมุดหลักฐานที่รังวัด และนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องถ่ายค่าระดับมาจากหมุด BMP947 ซึ่งทำให้เกิดความรวดเร็วในการหาค่าระดับ ทั้งยังลดความคลาดเคลื่อนจากการถ่ายระดับเนื่องมาจากระยะทางในการถ่ายระดับ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์อีกด้วย