Civil Engineering CMU

การวางหมุดหลักฐานทางดิ่งในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2)

vertical Control Survey in Chiang Mai University (2)
ชื่อผู้แต่ง: 
นายจักรพันธ์ กันทาทิพย์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายซีดิก มูซอ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ. สันติพงศ์ วิถียภัณฑ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมสำรวจ
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

โครงการนี้เป็นการสำรวจเพื่อสร้างหมุดหลักฐานทางดิ่งภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝั่งตะวันออก โดยวิธีงานระดับโดยตรง(Direct differential)ซึ่งใช้เกณฑ์ความละเอียดงานชั้นที่ 3 โดยอ้างอิงค่าระดับจากหมุดหลักฐาน มช 011 และ มช 012ที่มีค่าระดับ 323.926เมตร และ 323.497 เมตร ตามลำดับ ซึ่งเป็นค่าระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง อ้างอิงมาจากโครงงานที่ 15/2554

สำหรับโครงการนี้ฝังหมุดระดับถาวรโดยให้ครอบคลุมพื้นที่คณะละ 1หมุดหรือครอบคลุมพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝั่งตะวันออกทั้งหมด 14หมุด ทำการถ่ายระดับด้วยกล้องระดับ Wild NAK1จากหมุดหลักฐาน มช 011 และ มช 012  เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นหมุดอ้างอิงค่าระดับในการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต