Civil Engineering CMU

การวิเคราะห์ระดับการให้บริการบนถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

(Level of Service Analysis for Urban Streets in Chiang Mai Municipality
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ปรินทร์ ปัญศิริ
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย วิชญะ ส่องแสง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

โครงงานฉบับนี้เป็นเป็นการศึกษาสภาพการจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยทางผู้วิจัยได้ทำการแบ่งแยก ความสามารถ หรือระดับการให้บริการของถนนตลอดทั้งปีพุทธศักราช 2554  ซึ่งระดับการให้บริการของถนนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการจราจรได้ ทางผู้วิจัยได้ทำการศึกษาบนถนนสายหลักๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากศูนย์ควบคุมการจราจรเทศบาลนครเชียงใหม่ และทำการเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ โดยทางผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ในการจัดระดับการให้บริการ ซึ่งอ้างอิงจาก Highway capacity manual ปีคริสต์ศักราช 2000 ของประเทศสหรัฐอเมริกา

จากการศึกษาพบว่า ถนนแบบหลายช่องทางจราจร (Multilane)ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่วนมากระดับการให้บริการอยู่ในระดับ D  และถนนแบบสองทางจราจร (Two lane)อยู่ในระดับ B  หากพิจารณาเป็นเขตพื้นที่บริการจะพบว่า บริเวณย่านการศึกษาและย่านสถานบันเทิง ระดับการให้บริการอยู่ในระดับ Cบริเวณย่านการค้าและย่านการท่องเที่ยว ระดับการให้บริการอยู่ในระดับ B    

เมื่อได้ข้อมูลของระดับการให้บริการของถนนในแต่ละเส้นทางแล้วนั้น จึงได้จัดแสดงผลในรูปแบบ ของสารสนเทศภูมิศาสตร์  เพื่อให้ง่ายต่อการแสดงผล และสามารถนำไปพัฒนาเพื่อสร้างฐานข้อมูลปริมาณการจราจรเพื่อที่จะสามารถใช้สำกรับการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงระบบการจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต