Civil Engineering CMU

สมบัติกำลังรับแรงอัดและการดูดซึมของคอนกรีตบดอัดที่มีเถ้าลอยและกากยิปซัมเป็นสารผสมเพิ่ม

Compressive Strength and Absorption Properties of Compacted Concrete with Fly ash and Waste Gypsum as Admixtures
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธงฉาน อ่อนโอน
ชื่อผู้แต่ง: 
นายนคร วงศ์สว่างทรัพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ  ศึกษาสมบัติกำลังรับแรงอัดและการดูดซึมของคอนกรีตบดอัดที่มีกากยิปซัมและเถ้าลอยเป็นสารผสมเพิ่ม โดยได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของก้อนคอนกรีตบดอัดที่มี เถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ 30% และกากยิปซัม ผสมอยู่ในอัตราส่วน 2, 4, 6, 8 และ 12 % โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์และเถ้าลอย  ซึ่งศึกษาคุณสมบัติการดูดซึมน้ำ และกำลังรับแรงอัด ได้แบ่งตัวอย่างการทดสอบออกเป็น 3กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1ทดสอบกำลังรับแรงอัดที่ 14วัน แช่น้ำ  กลุ่มที่2 ทดสอบกำลังรับแรงอัดที่ 28วัน แช่น้ำ และกลุ่มที่ 3 อายุการบ่มที่ 14วัน แช่น้ำ-อบแห้ง 5 รอบ ทดสอบการดูดซึมน้ำแล้วนำไปทดสอบกำลังรับแรงอัดที่ 28วัน  

จากการทดสอบผลการทดสอบในเรื่องการกำลังรับแรงอัดมีปัญหาในด้านการเตรียมตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้จึงมีความแปรปรวนสูง ดังนั้นการทดสอบในการรับแรงอัดนี้จึงได้ข้อสรุปเป็นแนวโน้มเท่านั้น โดยไม่ได้ตัดข้อมูลทิ้งเนื่องจากจำนวนข้อมูลในแต่ละตัวอย่างมีน้อย ซึ่งคอนกรีตบดอัดที่ แช่น้ำ-อบแห้ง 5 รอบ ที่อายุ 28วัน มีแนวโน้มที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตบดอัดที่ แช่น้ำและข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้จากการทดสอบการกำลังรับแรงอัดจึงไม่สามารถนำไปใช้ได้ ส่วนข้อมูลในด้านการดูดซึมน้ำนั้นได้ผลการทดลองที่ชัดเจนคือ เมื่อใช้ปริมาณยิปซัมในส่วนผสมที่มากขึ้น จะทำให้ค่าร้อยละการดูดซึมน้ำมีแนวโน้มที่ลดลง โดยเมื่อใช้ปริมาณยิปซัม12เปอร์เซ็นต์ จะให้ค่าการดูดซึมน้ำน้อยที่สุดคือร้อยละ 7.59โดยค่ากำลังรับแรงอัดไม่เปลี่ยนแปลงมากหนักมากนัก ซึ่งการดูดซึมน้ำจะลดลงร้อยละ 6.7เมื่อเทียบกับกรณีไม่ใส่ยิปซัมเลย