Civil Engineering CMU

การศึกษาการทำงานของ BIM และทัศนคติของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างที่มีต่อ BIM

Building Information Modeling (BIM): A Review and Practitioner Perception
ชื่อผู้แต่ง: 
นายพงษ์พันธ์ ธงชัย
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวระพีพรรณ จันทร์แก้ว
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาววริศรา แก้วร่วมวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานของ Building Information Modeling (BIM)  และทัศนคติของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างที่มีต่อ BIM โดยมุ่งเน้นถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการออกแบบและการก่อสร้าง โดยมีวิธีการศึกษาทัศนคติของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้าง โดยใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 60 ตัวอย่างทั้ง วิศวกร สถาปนิก เจ้าของกิจการ นักศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการออกแบบและการก่อสร้าง ผลการศึกษาแสดงถึง ทัศนคติของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างที่มีต่อ BIMจัดอยู่ในระดับที่ดี โดยเห็นด้วยว่า BIM มีประโยชน์ ในระดับเห็นด้วยปานกลางถึงเห็นด้วยมากจากผลการศึกษาโครงงานของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและเฉพาะกลุ่มนักศึกษาจะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นแต่ละด้านมีค่าใกล้เคียงกันมาก ซึ่งแสดงว่าทั้งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและกลุ่มนักศึกษามีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ยังพบปัญหาของ BIM ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เช่น ราคาของซอฟต์แวร์ที่รองรับ BIM เนื่องจากผู้ใช้งานเห็นว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และปัญหาการบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน เช่น การยึดติดกับการทำงานในระบบเดิม