Civil Engineering CMU

การศึกษาผลจากความผันผวนของราคาวัสดุ และ ความเสี่ยงเนื่องจากแรงงานที่มีผลต่อผู้รับเหมา

ชื่อผู้แต่ง: 
นาย กรวิษย์ วิสิฐสกุลชัย
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ศุภกร ชนะ
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาว อนัญญา ฉลาดธัญญกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

ในโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าของโครงการก่อสร้างที่สูง ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ที่ตกอยู่ภายใต้สภาวะที่ต้องรับความเสี่ยงเรื่องของค่าใช่จ่ายเป็นปัจจัยอันดับต้นๆที่จำเป็นต้องพิจารณา และ ค่าใช้จ่ายหลักคือ ค่าใช้จ่ายเนื่องมาจากการซื้อวัสดุก่อสร้างและ ความเสี่ยงเนื่องมาจากคนงานก่อสร้าง เป็นอีกปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินการก่อสร้าง

การทำการศึกษาโดยการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับราคาวัสดุ และข้อมูลการทำงานของโครงงาน ของโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากวิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โฟร์แมน

ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทำการรวบรวมราคาวัสดุหน้าร้านที่ใช้ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กเส้น  ลวดผูกเหล็ก ตะแกรงเหล็ก และทรายหยาบ ในช่วงปี พ.ศ.2545-2554 ของจังหวัดเชียงใหม่ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความผันผวนของราคาวัสดุ พร้อมศึกษาสภาวะเศรษฐกิจเพื่อนำมาช่วยในการวิเคราะห์ พร้อมคำนวณหาปริมาณวัสดุจากแบบก่อสร้าง คิดราคาวัสดุจากปริมาณที่ถอดแบบได้ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาค่า RCA ที่ใช้ในการเปรียบเทียบว่าการซื้อสินค้าในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน ว่าส่งผลกระทบต่อผู้รับเหมาอย่างไร โดยวัสดุที่นำมาประกอบการวิเคราะห์ RCA ( Revealed Comparative Advantage Theory)จะเพิ่มจากการวิเคราะห์ความผันผวนอีกสองชนิดคือคอนกรีตหยาบและพื้นสำเร็จรูปชนิดตันเท Topping ในด้านความเสี่ยงจากคนงานได้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำงานของคนงานเพื่อนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงเนื่องจากคนงานที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง พร้อมทั้งหาแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น