Civil Engineering CMU

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตาข่ายเสริมแรงเส้นใยธรรมชาติและทรายบดอัดด้วยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์จากการจำลองการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

nteraction between Natural Fibers Geogrid and Compacted Sandby FEM : Laboratory Investigation
ชื่อผู้แต่ง: 
นายนิธิพัฒน์ แป้นทอง
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวเอมพิกา คล่องแคล่ว
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวเกวลี เมาะราษี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

โครงงานฉบับนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมระหว่างทรายบดอัดกับตาข่ายเส้นใยธรรมชาติ ภายใต้สภาพการทดสอบแรงดึงออก (Pullout Test)และภายใต้สภาพการเฉือนตรง (Direct Shear Test) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแบบจำลองที่เหมาะสม สำหรับใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับแรงของวัสดุเสริมกำลังดินด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อนำผลที่ได้จากแบบจำลองด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ไปเปรียบเทียบกับผลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจำลองพฤติกรรมที่เลือกใช้

ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับแรงด้วยโปรแกรมไฟไนต์อิเลเมนต์ (PLAXIS) นั้น พบว่าแบบจำลอง มอร์ คูลอมบ์ มีความเหมาะสมกับทรายบดอัดในการทดสอบทั้ง 2 วิธี บริเวณผิวสัมผัสของทรายบดอัดและตาข่ายเส้นใยธรรมชาติจำลองด้วยแบบจำลองสำหรับชิ้นส่วนต่อประสานกัน (Interface Element) และใช้พฤติกรรมแบบ มอร์ คูลอมบ์ ที่มีความเหมาะสมในการจำลองด้วยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์

จากการศึกษาผลกระทบของค่าสัมประสิทธ์รับแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่าง        จีโอกริดกับทรายบดอัด(Rinter) จากการทดสอบการรับแรงดึงออกพบว่ามีค่า Rinterเท่ากับ 0.9 และการทดสอบแรงเฉือนโดยตรงจะให้ผลค่า Rinter= 0.5 และ 0.6 สำหรับผล Residual Stressและ Peak Strengthตามลำดับ โดยผลการจำลองด้วยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ