Civil Engineering CMU

พฤติกรรมการดัดของเสาคอนกรีตหล่อสำเร็จและเสาหล่อเป็นชิ้นเดียวรับแรงแบบวัฏจักร

Flexural Behavior of Precast and Monolithic Concrete Columns Under Cyclic Loading
ชื่อผู้แต่ง: 
กฤษดา สานนท์
ชื่อผู้แต่ง: 
ณัฏฐ์ ไชยคำวัง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสาและเปรียบเทียบการต้านทานแรงแผ่นดินไหวระหว่างเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อเป็นเนื้อเดียวกันกับคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปที่รับแรงกระทำด้านข้างแบบเป็นวัฏจักรโดยการเพิ่มขนาดการเคลื่อนที่ด้านข้างเป็นรอบๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนพังทลาย ทั้งสองตัวอย่างมีขนาดหน้าตัด 25x25ซม. ความสูง 170 ซม.อัตราส่วนเหล็กเสริมตามยาวเท่ากับ 0.0152   เสริมเหล็กปลอกต้านทานแรงแผ่นดินไหวในเสาตามข้อกำหนดแผ่นดินไหว มยผ.1302-50 กำลังอัดประลัยคอนกรีตเท่ากับ 500 กก.ต่อ ลบ.ซม.  ผลการทดสอบแสดงเสาทั้งสองวิบัติเนื่องจากแรงดัด  โดยตัวอย่างที่เป็นเสา-ฐานรากสำเร็จรูปยึดด้วยเดือยเหล็กยึดแน่นจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าทางด้านกำลังแต่ด้านความเหนียวจะต่ำกว่าตัวอย่างหล่อเป็นเนื้อเดียวกัน จุดต่อเสาสำเร็จรูปกับฐานชนิดยึดด้วยเดือยเหล็กยึดแน่นมีกำลังรับแรงสูงสุดเท่ากับ 3,160 กก. มีความเหนียวเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 และตัวอย่างเสาหล่อเป็นเนื้อเดียวมีกำลังรับแรงสูงสุดเท่ากับ 2,670 กก. มีความเหนียวเฉลี่ยเท่ากับ 7.39

คำสำคัญ: