Civil Engineering CMU

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบเหล็กรูปพรรณส่วนของโครงสร้างคาน-เสา และคานเหล็กประกอบขนาดใหญ่

COMPUTER PROGRAM FOR DESIGN OF STEEL BEAM-COLUMN AND PLATE GIRDER
ชื่อผู้แต่ง: 
นายภาณุพงศ์สุขศรี
ชื่อผู้แต่ง: 
นายอิทธิพงษ์วิงวาท
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. สมบูรณ์ องค์มหัทมงคล
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

ความประสงค์ของโครงงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบเหล็กรูปพรรณส่วนของ

โครงสร้างคาน – เสา และ คานเหล็กประกอบขนาดใหญ่ก็เพื่อพัฒนาแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นใช้ในงานการคำนวณออกแบบเหล็กรูปพรรณส่วนของโครงสร้างคานเสา และคานเหล็กประกอบขนาดใหญ่รูปตัว I บนในระบบอินเตอร์เน็ตผ่านหน้าเวปบราวเซอร์เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานในโลกยุคปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย การออกแบบเหล็กรูปพรรณส่วนของโครงสร้างคาน– เสา และ คานเหล็กประกอบขนาดใหญ่จะทำการออกแบบโดยยึดถือหลักการออกแบบตามมาตรฐาน ASCI และการออกแบบโดยวิธีASD ลักษณะโปรแกรมออกแบบชุดนี้ได้เขียนขึ้นโดยที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ได้อย่างเสรีและยังช่วยลดระยะเวลา และขั้นตอนในการคำนวณลงได้มาก ทำให้สามารถวิเคราะห์กำลังของหน้าตัดและออกแบบเหล็กรูปพรรณส่วนของโครงสร้างคาน – เสา และ คานเหล็กประกอบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมมากขึ้น