Civil Engineering CMU

โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

ผู้เชี่ยวชาญ: 
รศ. ชูโชค อายุพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญ: 
รศ.ดร. พุทธิพล ดำรงชัย
ระยะเวลาโครงการ: 
29/10/2010 - 29/12/2011
แหล่งทุน: 
กรมทรัพยากรน้ำ
ปี: 
2554
ประเภทงานวิจัย: 
โครงการวิจัย