Civil Engineering CMU

โครงการวิเคราะห์ สำรวจ และศึกษาแนวทางการบูรณะซ่อมแซมกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ

หัวหน้าโครงการ: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ผู้เชี่ยวชาญ: 
อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ
ระยะเวลาโครงการ: 
01/04/2011 - 01/08/2011
ปี: 
2554
ประเภทงานวิจัย: 
โครงการวิจัย