Civil Engineering CMU

โครงการศึกษาการทำเหมืองและพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแอ่งแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม

ระยะเวลาโครงการ: 
01/10/2010 - 28/05/2011
ปี: 
2554
ประเภทงานวิจัย: 
โครงการวิจัย