Civil Engineering CMU

การศึกษาและสาธิตการจัดการระบบรถร่วมสี่ล้อแดงของเมืองเชียงใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

หัวหน้าโครงการ: 
รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
ระยะเวลาโครงการ: 
01/10/2010 - 30/09/2011
ปี: 
2554
ประเภทงานวิจัย: 
โครงการวิจัย