Civil Engineering CMU

การตัดสินใจเลือกเปลี่ยนเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตของโรงโม่หินโดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น

Decision Making on Machine Selection to Improve Productivity of a Crushing Stone Mining Quarry by Using Analytical Hierarchy Process
ชื่อผู้แต่ง: 
อนุรัตน์ ตันบรรจง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ประเภทงานวิจัย: 
การค้นคว้าแบบอิสระ
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2554