Civil Engineering CMU

การประเมินโครงการก่อสร้างโดยใช้ทฤษฎี CIPP MODEL

Construction Project Assessment by CIPP MODEL THEORY
ชื่อผู้แต่ง: 
เกริกชัย ศิริวาท
ชื่อผู้แต่ง: 
ไกรสร อุดสม
ชื่อผู้แต่ง: 
คทาวุฒิ ถานะวุฒิพงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

การประเมินโครงการก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการทำงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง โครงงานนี้เป็น การประเมินการก่อสร้างโดยใช้ทฤษฎี CIPP MODEL สามารถทำได้โดยการแบ่งการประเมินออกเป็น 4ส่วนประกอบด้วย 1.การประเมินด้านบริบท 2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 3.การประเมินด้านกระบวนการ 4.การประเมินด้านผลผลิต เป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทำการเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 23พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 8:00 – 17:00 น.

จากการประเมินพบว่าโครงการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผลการประเมินดังนี้      การประเมินด้านบริบทมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี การประเมินด้านปัจจัยนำเข้ามีผลการประเมินอยู่ในระดับดี การประเมินด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีและการประเมินการการจัดการด้านผลผลิตมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี