Civil Engineering CMU

การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

Construction Project Management in Health and Safety
ชื่อผู้แต่ง: 
นิกร วีระนิติกุล
ชื่อผู้แต่ง: 
นิติกร ออมสิน
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

การตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างและสร้างเสริมความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง หัวข้อที่ทำการตรวจสอบได้ถูกกำหนดขึ้นโดย  อ้างอิงจากมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคารของวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  (พ.ศ.2518)     เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างซึ่งทางผู้จัดทำโครงงานได้ทำการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างจำนวน 1โครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ Aซึ่งทำการเก็บข้อมูล  ตั้งแต่วันที่ 17พฤษภาคม ถึงวันที่ 28พฤษภาคม พ.ศ.2554  เวลา 8:00- 17:00 น.

จากการตรวจสอบพบว่าโดยรวมโครงการA      มีมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้แต่ต้องปรับปรุงในบางส่วน นอกจากนี้ผลการตรวจสอบยังสามารถแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่มักจะถูกละเลยและไม่ค่อยให้ความใส่ใจในการทํางานซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นอกจากนี้ยังทําให้ทราบถึงการใช้มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ ที่ ผู้บริหาร วิศวกร    ผู้ควบคุมงาน     หรือตัวคนงานเองควรให้ความใส่ใจมากขึ้น ซึ่งถ้าได้รับการแก้ไขและให้ความสําคัญจะทําให้โครงการก่อสร้างมีมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขึ้น