Civil Engineering CMU

รูปแบบการเกิดสนิมเหล็กแบบมาโครเซลล์ในเหล็กเสริม ภายใต้ชิ้นส่วนที่มีการซ่อมแซมแบบปะและผลของการเติมสารยับยั้ง

Macro Cell Corrosion in Reinforced Concrete Member with Patching Repair Mortar and Effect of Inhibitor Chemical Admixtures
ชื่อผู้แต่ง: 
ณัฏฐ์ภัทร์ คุณาวุฒิตระกูล
ชื่อผู้แต่ง: 
จิรวัฒน์ ลำเทียน
ชื่อผู้แต่ง: 
นาวิน ไชยกาศ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

การซ่อมแซมโครงสร้างที่เสียหายที่เกิดจากการที่เหล็กเสริมเป็นสนิม มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการซ่อมแซม เพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างให้ยาวนานมากขึ้น และที่สำคัญก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในแต่ละวัน การซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ดี ย่อมเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กให้กลับมาดีดังเดิม อีกทั้งช่วยป้องกันการแทรกซึมจากปัจจัยที่อาจทำให้เกิดสนิมเหล็กได้ สิ่งสำคัญที่ช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของการซ่อมแซม นั่นก็คือ การทดลองและทำการสังเกต และประเมินค่าที่ได้จากการวัดกระแสไฟฟ้า โดยในการทดลองนี้จะใช้รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพด้วยรูปแบบการเกิดสนิมแบบ มาโครเซลล์ (Macro cell Corrosion) รายละเอียดของการศึกษาและผลการทดลอง ดังแสดงในบทต่อๆไป และสุดท้ายก็จะทำการสรุปผล ว่าผลที่ได้จากการซ่อมแซมและการเติมสารยับยั้งการเกิดสนิม ให้ประสิทธิภาพดีเพียงใดในการยับยั้งการเกิดสนิม