Civil Engineering CMU

การตรวจสอบความปลอดภัยของจุดตัดทางรถไฟที่ควบคุมด้วยป้ายจราจร

Safety assessment for railroad crossing with traffic sign
ชื่อผู้แต่ง: 
นายรัตนพงษ์ ชังชั่ว
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสิทธิชัย สีโวย
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติของจุดตัดทางรถไฟและเสนอแนะการปรับปรุงความปลอดภัยของจุดตัดทางรถไฟที่ควบคุมด้วยป้ายจราจร โดยใช้การสำรวจพื้นที่ทางกายภาพบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ควบคุมด้วยป้ายจราจร สภาพปริมาณการจราจรของจำนวนรถประเภทต่างๆที่วิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟต่อวันกับจำนวนรถไฟที่วิ่งผ่านจุดตัดต่อวัน เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ค่า Traffic Moment T.M และสถิติการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละจุดตัด

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าค่า Traffic Moment T.M ของจุดตัดทางรถไฟทั้งหมด 6จุดมีค่า T.M ต่ำกว่า 10,000ดังนั้นจึงควรทำการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทำการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟที่ควบคุมด้วยป้ายจราจรในประเด็นต่างๆดังนี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในบริเวณจุดตัดดังกล่าว

               -สภาพและลักษณะของทางตัดผ่านเสมอระดับ

               -สภาพของป้ายจราจร

               -เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง

               -ไฟฟ้าและแสงสว่าง