Civil Engineering CMU

การประยุกต์ใช้ใบหญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของอิฐดินดิบสำหรับก่อสร้างบ้านดิน

The Application of vetiver grass leaves for improving the properties of Adobe bricks for Earth Construction
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวกนกวรรณ อาจอุดร
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวชิดชนก บัวสร้อย
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

ในการก่อสร้างบ้านดินแบบผนังรับแรงนั้นต้องมาจากผนังที่แข็งแรง การก่อผนังด้วยอิฐดินดิบก็เป็นวิธีการก่อสร้างบ้านดินที่สะดวก รวดเร็วอีกวิธีหนึ่งเนื่องจากสามารถทำอิฐเก็บไว้ก่อนได้ การก่อสร้างบ้านดินจึงควรมีการพัฒนาวัสดุ เทคนิควิธีการก่อสร้างให้มีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความมั่นคงต่อการอยู่อาศัย

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของปริมาณหญ้าแฝก ขนาดหญ้าแฝก และปริมาณทรายที่อัตราส่วนผสมต่างๆที่มีต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของก้อนอิฐโดยปริมาณน้ำที่ใช้ในแต่ละอัตราส่วนได้เลือกจากความสามารถในการเข้าแบบได้ดี โดยทำการผสมหญ้าแฝกขนาด 2 ซม. 4 ซม.และ 6 ซม. อัตราส่วนทรายต่อดินเหนียวที่  0 0.25 0.5 0.75 โดยน้ำหนัก ในแต่ละอัตราส่วนทรายจะทำการผสมหญ้าแฝกต่อดินเหนียวผสมทรายในอัตราส่วน 0 0.005 0.01 0.015 0.02 โดยน้ำหนัก เพื่อเปรียบเทียบกับก้อนอิฐที่อัตราส่วน 1 : 0 : 0.4 : 0 โดยน้ำหนัก ซึ่งเป็นอิฐควบคุม

โดยทำการผึ่งแดด 4 วันแล้วนำไปอบอีก 24 ชั่วโมง จากผลการทดลองพบว่า ที่ปริมาณความชื้นเดียวกันไม่ว่าจะโดยการตากและอบ และตากแดดล้วน ให้ค่ากำลังอัดประลัยไม่แตกต่างกัน เมื่ออัตราส่วนทรายต่อดินเหนียวเพิ่มมากขึ้นจะสามารถเข้าแบบได้ง่ายขึ้นและลดการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัว ในขณะที่การใช้หญ้าแฝกไม่ส่งผลอย่างชัดเจนต่อความง่ายในการเข้าแบบอิฐดินดิบ  เมื่อปริมาณความชื้นลดลงค่ากำลังอัดประลัยจะมีค่าสูงขึ้น  การใช้หญ้าแฝกขนาดต่างๆและการเพิ่มปริมาณหญ้าแฝกในอิฐดินดิบส่งผลให้กำลังรับแรงอัดของอิฐลดลงเมื่อเทียบกับชุดอิฐดินดิบที่ไม่ใส่หญ้าแฝกแต่ในอัตราส่วนทรายต่อดินเหนียวที่สูงขึ้น การเพิ่มปริมาณหญ้าแฝกให้ค่ากำลังอัดค่อนข้างคงที่ เมื่อพิจารณาความหนาแน่นของอิฐพบว่า ความหนาแน่นของอิฐดินดิบจะมีค่าลดลงเมื่ออัตราส่วนหญ้าแฝกต่อดินเหนียวผสมทรายเพิ่มมากขึ้นโดยที่หญ้าแฝกขนาด 6 ซม. จะให้ค่าความหนาแน่นสูงกว่าความหนาแน่นของอิฐดินดิบที่หญ้าแฝกขนาด 4 ซม. และ 2 ซม.ตามลำดับ และลักษณะการเปลี่ยนแปลงกำลังของอิฐดินดิบที่มีอัตราส่วนหญ้าแฝกต่อดินเหนียวผสมทรายน้อย จะมีลักษณะคล้ายกับวัสดุเปราะ ส่วนที่อัตราส่วนหญ้าแฝกต่อดินเหนียวผสมทรายมากขึ้นกำลังอัดจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆหรือคงที่ในขณะที่ค่าความเครียดเพิ่มมากขึ้นนั้นคือมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้น