Civil Engineering CMU

การสำรวจและออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำ ลำน้ำห้วยกาแลของพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้แต่ง: 
นาย จักริน กุลฉิม
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาว จิตราภรณ์ วุฒิการณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ. ชูโชค อายุพงศ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมแหล่งน้ำ
ปีการศึกษา: 
2554
บทคัดย่อ: 

โครงการการสำรวจและออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำ ลำน้ำห้วยกาแลของพื้นที่ หมู่ที่1บ้านเชิงดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการสำรวจศึกษาปัญหาการกีดขวางทางน้ำที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ศึกษา และได้ทำการออกแบบขนาดหน้าตัดของลำน้ำที่เหมาะสมให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยใช้วิธีการของเรชั่นแนล (Rational’s Method) เพื่อหาอัตราการไหลสูงสุด ร่วมกับสมการของแมนนิ่ง (Manning’s Equation) เพื่อหาขนาดหน้าตัดที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพของพื้นที่รับน้ำ โดยพื้นที่รับน้ำส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ และเป็นชุมชนเมืองในช่วงปลายของลำน้ำ จากการศึกษาพื้นที่รับน้ำปัญหาการกีดขวางทางน้ำส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงชุมชนเมืองอันเนื่องมาความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่จากเดิมที่เป็นพื้นที่ป่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นชุมชนเมือง มีการก่อนสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ถนน สะพาน ท่อลอดถนน อ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากภาคราชการ และมีการก่อสร้างบ้านเรือนที่พักอาศัย ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากภาคเอกชน ส่งผลให้ขนาดหน้าตัดของลำน้ำเดิมถูกเปลี่ยนแปลงให้มีขนาดเล็กลง ซึ่งขนาดดังกล่าวนั้นไม่มีความสามารถในการรองรับอัตราการไหลสูงสุดได้ จึงทำให้เกิดปัญหาระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ทัน น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนเป็นบริเวณกว้าง  และจากการศึกษาพื้นที่รับน้ำที่เกิดปัญหา ได้ผลสรุปคือ ลำห้วยกาแลเกิดจากลำน้ำ 2 สายรวมกัน โดยลำน้ำสายที่ 1จะไหลจากอ่างเก็บน้ำกาแล และไหลรวมตัวกับลำน้ำสายที่ 2และจะไหลผ่านชุมชนบ้านเชิงดอยและไหลเข้าสู่มหาวิทยาลัยชียงใหม่ บริเวณประตูคณะวิศวกรรมศาสตร์ และไหลออกจากเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริเวณประตูคณะเกษตรศาสตร์ จากการศึกษาโครงการ ควรมีการเปลี่ยนขนาดหน้าตัดลำน้ำดังนี้ ลำน้ำสายที่ 1 ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ถึง 0+300 ควรเปลี่ยนขนาดจากรางน้ำธรรมชาติเป็นรางน้ำเปิดรูปตัวยูดาดผิดด้วยวัสดุคอนกรีต กว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ลำน้ำสายที่ 2ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ถึง 0+500 ควรเปลี่ยนขนาดจากรางน้ำธรรมชาติเป็นรางน้ำเปิดรูปตัวยูดาดผิดด้วยวัสดุคอนกรีต กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 0+690 ถึง 0+961 ควรมีการเปลี่ยนขนาดลำน้ำเป็นรางน้ำเปิดรูปตัวยูดาดผิวด้วยวัสดุคอนกรีต กว้าง 1.50เมตร ลึก 1.20 เมตร  ทางด้านท่อลอดถนน กิโลเมตรที่ 0+210 , 0+225 , 0+306 ควรเปลี่ยนขนาดท่อลอดเป็นท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร กิโลเมตรที่ 0+650 , 0+763 ควรเปลี่ยนขนาดท่อลอดเป็นท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.20เมตร กิโลเมตรที่ 1+338 , 1+492 , 1+546 ควรเปลี่ยนขนาดท่อลอดเป็นท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 1.60 เมตร ลึก 1.60 เมตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน