Civil Engineering CMU

พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่ โดยทฤษฏีพฤติกรรมเปลี่ยนตามแผน

(Helmet Wearing Behavior Of Motorcycle Drivers in Chiang Mai City By Theory Of Behavior)
ชื่อผู้แต่ง: 
นายปฏิวัติ ปัญญาสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

ในปัจจุบันรถจักรยานยนต์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิต  เนื่องจากรถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวในการเดินทาง สะดวกรวดเร็วเป็นพาหนะที่มีราคาถูก และประหยัดเชื้อเพลิง  โดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม่ ที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ รถจักรยานยนต์จึงจัดเป็นยานพาหะนะที่ได้รับความนิยมของคนเชียงใหม่

ผลกระทบร้ายแรงที่เกิดขึ้นในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างเห็นได้ชัดคือ ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งข้อมูลจากหลายแหล่งยืนยันตรงกันว่า “ รถจักรยานยนต์ ”เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนมากที่สุด จากข้อมูลสถิติของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่ายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์เท่ากับร้อยละ 41.69รองลงมาคือ รถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 24.49 และรถปิกอัพ ร้อยละ 17.63

จากปัญหาอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณยานพาหนะซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการสูญเสียจากอุบัติเหตุจารจร จึงควรมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ เช่น การให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัย โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎหมายสำหรับผู้ขับขี่ และคนโดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2539 เป็นต้นมา แต่ยังพบปัญหาการละเลยไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นจำนวนมาก ซึ้งทุกข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่ ( ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางท้องถนน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดเชียงใหม่ ) พบว่ารถจักยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่มีผู้ขับขี่ที่สวมหมวกนิรภัยมีประมาณ 50 % เท่านั้น และคนซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัยประมาณ 75%