Civil Engineering CMU

พฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่ โดยทฤษฏีพฤติกรรมเปลี่ยนตามแผน

(Helmet Wearing Behavior Of Motorcycle Drivers in Chiang Mai City By Theory Of Behavior)
ชื่อผู้แต่ง: 
นายปฏิวัติ ปัญญาสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

ในงานโครงการศึกษานี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในเมืองเชียงใหม่ โดยทฤษฎีพฤติกรรมเปลี่ยนตามแผน  จากการสอบถามตัวอย่าง  2   ช่วง คือช่วงก่อนและหลังการรณรงค์  โดยกำหนดให้นิสิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และนำทฤษฎีพฤติกรรมเปลี่ยนตามแผน มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple Regression) วิเคราะห์หาตัวแปรที่มีความสำคัญกับความตั้งใจทำพฤติกรรม และใช้การการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก(Logistic Regression)สร้างแบบจำลอง เพื่อใช้ในการคาดคะเนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย จากการวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple Regression) พบว่าปัจจัยที่มีความสำคัญต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย ได้แก่ ความรู้สึกต่อการคาดหวังของสังคม(Subjective norm) ทัศนคติต่อการสวมหมวกนิรภัย(Attitude toward Behavior) และการรับรู้ถึงความยากง่ายในการตัดสินใจสวมหมวกนิรภัย(Perceived behavioral control) ตามลำดับ และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก(Logistic Regression) ได้แบบจำลองสองแบบจำลอง ที่สามารถในการทำนายผลถูกต้อง 48%และ 73.6%