Civil Engineering CMU

กำลังอัดของดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอยจากการทดสอบกำลังอัดแบบไม่มีแรงดันด้านข้าง

Unconfined Compressive Strength of Soil Cement Fly ash Mixing Material
ชื่อผู้แต่ง: 
นายปิยชน กองแก้ว
ชื่อผู้แต่ง: 
นายวีรยุทธ มหานิล
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

 

 

โครงงานการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการพัฒนากำลังรับแรงอัดของดินซีเมนต์ที่ผสมเถ้าลอยโดยการผสมซีเมนต์3%และใช้เถ้าลอยที่อัตราส่วน 6%,10%,12%โดยน้ำหนักเพื่อเพิ่มกำลังอัดของดินซีเมนต์ ผลการทดสอบค่ากำลังอัดของดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอยที่อัตราส่วนเถ้าลอย 12% มีค่า Unconfined Compressive Strength() ที่เวลา 7 วันเท่ากับ128.27psiผ่านมาตรฐานชั้นรองพื้นทางของกรมทางหลวงของประเทศไทยและเถ้าลอยที่ 10 % ได้ค่า เท่ากับ 86.23 psi ผ่านมาตรฐานคันทางดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงของประเทศไทยซึ่งผลการศึกษานี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกใช้วัสดุดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอยในเบื้องต้นได้ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานวัสดุงานทางของกรมทางหลวงซึ่งเป็นวัสดุผสมดินซีเมนต์เท่านั้น