Civil Engineering CMU

การสำรวจและปรับปรุงศักยภาพการระบายน้ำของคลองแม่ข่าตอนบน

ชื่อผู้แต่ง: 
นายธัญวัฒน์ ขยันการนาวี
ชื่อผู้แต่ง: 
นายนันทชัย เสรีสว่างนิคม
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ. ชูโชค อายุพงศ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมแหล่งน้ำ
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

 

โครงการนี้เป็นการศึกษาสำรวจ และปรับปรุงศักยภาพการระบายน้ำของคลองแม่ข่าตอนบนหมู่ที่5บ้านพระนอน ตำบลดอนแก้ว ถึง โรงพยาบาลลานนา ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยการลงพื้นที่สำรวจเพื่อวัดหาหน้าตัดและลักษณะทางน้ำ ว่าทางน้ำในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร และหาค่าอัตราการไหลสูงสุด ในรอบปีการเกิดซ้ำ(Return Period = 5)  โดยวิธีเรชั่นแนล(Rationnal’s Method) ร่วมกับ สมการแมนนิ่ง(Manning’s Equation)  เพื่อหาเปรียบเทียบ ค่าอัตราการไหลสูงสุดของช่วงฤดูฝน กับ ความสามารถการรับน้ำสูงสุดของทางน้ำ ว่าสามารถรับได้หรือไม่ ซึ่งส่วนที่ไม่สามารถรับน้ำได้มักจะก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว จากการศึกษาและสำรวจพบว่าทางน้ำส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่สามารถรับน้ำได้ มีหน้าเพียง Sta0+730 ถึง0+866และ Sta 2 + 400 – Sta 2 + 459ที่สามารถรับน้ำได้  จากนั้นทำการออกแบบแก้ไขส่วนที่ไม่สามารถรับได้ให้มีศักยภาพพอที่จะรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากโดยการปรับปรุงสภาพท้องน้ำ หรือทำการออกแบบหน้าตัดใหม่ในส่วนที่มีขนาดหน้าตัดไม่เหมาะสม