Civil Engineering CMU

สื่อการสอนวิชาปฐพีกลศาสตร์

Engineering Soil Test Digi-Life
ชื่อผู้แต่ง: 
สุคนธา นรนิล
ชื่อผู้แต่ง: 
สุจิรา รัสมุง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

 

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาหรือผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาขั้นตอนในการปฏิบัติการในวิชาปฐพีกลศาสตร์โดยผ่านสื่อการสอนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยจัดทำขึ้นในรูปแบบของวีดีทัศน์ซึ่งที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นโดยผ่านซีดี-รอม ซึ่งแสดงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติการต่างๆ ในโครงงานนี้จัดทำสื่อการสอนที่ประกอบด้วยปฏิบัติการในการทดสอบหาคุณสมบัติต่างๆของดินได้แก่ การหาค่าความชื้นของดิน การหาค่าความถ่วงจำเพาะของดิน, การค่าขนาดมวลคละของดิน การหาค่าพิกัดอัตตาเบอร์ก ค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึมของน้ำผ่านมวลดินในห้องปฏิบัติการ การทดสอบการบดอัดดิน กาหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม การหาค่าการอัดตัวระบายน้ำ การทดสอบอัดแรงไม่ถูกจำกัด และการทดสอบอัด 3แกน

        โดยสื่อการสอนวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ประกอบด้วยความสำคัญของการทดสอบในการนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรมปฐพี รายละเอียดเนื้อหาของการทดสอบที่อ้างอิงตามมาตรฐานของ ASTM (American Society for the Testing of Materials) ในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์แสดงด้วยรูปภาพเพื่อให้รู้จักอุปกรณ์ต่างๆได้ง่าย ขั้นตอนการทดสอบต่างๆมีการสาธิตในรูปแบบของวีดีทัศน์ และมีตารางบันทึกผลการทดสอบเพื่อให้นำไปใช้งาน

การจัดทำสื่อการสอนชุดนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนการทดสอบที่ซับซ้อนรวมถึงเนื้อหาทั้งหมดของปฏิบัติการได้ภายในซีดีรอม 1แผ่นได้สามารถเรียนรู้นอกเวลาได้ นอกจากนั้นยังช่วยลดภาระการสอนของอาจารย์ผู้สอนได้ และสามารถเผยแพร่ได้ง่าย

คำสำคัญ: