Civil Engineering CMU

ทัศนคติต่อการพัฒนาหลังคาเขียวสำหรับการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่

ATTITUDES TOWARD GREEN ROOF BUILDING AND CONSTRUCTION IN CHIANG MAI
ชื่อผู้แต่ง: 
นายศราวุธ เยินยุบ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสุริยง ปัญจะเรือง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

 

การศึกษาหลังคาเขียว ผู้วิจัยทำการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่มีในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อนำข้อมูลมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งหลังคาเขียวได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี เป็นต้น แต่ในประเทศไทยเรายังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนัก ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องในงานที่มีหลังคาเขียวเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อดูความคิดเห็นและทำการวิเคราะห์แนวโน้มการนำหลังคาเขียวมาใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ว่ามีแนวโน้มไปทิศทางใด

ข้อมูลส่วนใหญ่หามาจากข้อมูลในต่างประเทศเป็นหลัก ส่วนข้อมูลของประเทศไทยยังถือว่ายังมีน้อยอยู่ โดยข้อมูลที่เก็บมานั้น มาจากแหล่งข้อมูลจากทางเว็บไซต์และหนังสือและจากงานวิจัยต่างๆ โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลทั่วไป ดังนี้  1) ประวัติความเป็นมาและความนิยมของหลังคาเขียวในต่างประเทศ  2)  ความหมายของหลังคาเขียว  3) ประโยชน์ของหลังคาเขียว  4) ขั้นตอนการก่อสร้างหลังคาเขียว  5)การติดตั้งหลังคาเขียว  6) การบำรุงรักษาหลังคาเขียว 7)  ความนิยมหลังคาเขียวในประเทศไทย และหลังคาเขียวในประเทศไทย  8) ตัวอย่างการประมาณราคาในการก่อสร้างหลังคาเขียว  9) หลังคาเขียวกับกฎหมายก่อสร้าง 10) โครงการก่อสร้างอาคารที่นำหลังคาเขียวมาใช้ในต่างประเทศ 11) งานวิจัยเกี่ยวกับหลังคาเขียวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ   ต่อจากนั้นจะทำการทำแบบสอบถามเพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนในการนำหลังคาเขียวมาใช้ เมื่อทำการสอบถามเสร็จจะนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำและนำเสนอข้อมูลออกมาในรูปกราฟและทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสุดท้ายจะทำการสรุปผลการทำโครงงานว่าการวิจัยครั้งนี้ได้ผลอย่างไรบ้าง

คำสำคัญ: