Civil Engineering CMU

การบริหารจัดการแบบหล่อคอนกรีตในงานอาคาร

Management of Concrete Formwork
ชื่อผู้แต่ง: 
นายกริชรินทร์ ซาวยา
ชื่อผู้แต่ง: 
นายกฤษณพล สุขสานต์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายณัฐกิตติ์ ใจคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบหล่อคอนกรีตที่มีใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางด้านราคาและเวลา เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการระบบแบบหล่อที่ดีในอนาคต โดยการสำรวจโครงการก่อสร้างภายใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จำนวน25โครงการ โดยการสอบถามข้อมูลจากวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานนั้นๆ โดยนำข้อมูลจากแบบสอบถามที่ทำขึ้น มาวิเคราะห์ในด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ และหลักการบริหารจัดการ  ผลการศึกษาที่ได้บ่งบอกได้ถึงการเลือกใช้และบริหารจัดการแบบหล่อที่ดีในการทำงาน โดยผลที่ได้นั้นแบบหล่อคอนกรีตที่ได้วิเคราะห์มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปแต่ในสภาพรวมแล้วการเลือกใช้ที่ดีย่อมหมายถึงความแข็งแรงความประหยัด ใช้เวลาทำงานน้อย ของการเลือกใช้แบบหล่อแต่ละประเภท โดยงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบริหารจัดการแบบหล่อคอนกีตในงานอาคารแก่ผู้ที่ศึกษา สามารถนำไปใช้จริงได้