Civil Engineering CMU

การสร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อการตรวจสอบงานก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม สำหรับไอโฟน

Constructive Inspecting Application For iPhone
ชื่อผู้แต่ง: 
นายกฤษณะ อินทร์ไทย
ชื่อผู้แต่ง: 
นายนิสสรณ์ พลภาณุมาศ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายศิริวสุ ไชยจินดา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

 

การวางแผนการก่อสร้างและการตรวจสอบความก้าวหน้ามีความสำคัญอย่างมากในขั้นตอนการก่อสร้าง เพราะการที่จะทำให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้ ต้องควบคู่ไปกับการตรวจสอบควบคุมงานที่ดี เพื่อที่จะได้เปรียบเทียบกับแผนงานก่อสร้างหลัก ว่าการดำเนินงานก่อสร้าง ณ ที่นี้  เวลานี้เร็วหรือช้ากว่ากำหนด จะได้วางแผนแก้ไขปรับปรุงหน้างานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือถ้าดีอยู่แล้วจะทำอย่างไรให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยในโครงการก่อสร้างส่วนที่กินเวลาโครงการส่วนมากจะเป็นช่วงหลังจากขึ้นโครงสร้างเสร็จหรือเรียกว่างานก่อสร้างช่วงสถาปัตยกรรมการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเขียน Application สำหรับติดตามความก้าวหน้า ของงานก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมขึ้นเพื่อเปรียบเทียบว่าสะดวกในงานใช้งานหรือไม่ มีความล่าช้าในการตรวจสอบมากกว่า หรือ น้อยกว่า การตรวจสอบโดยใช้แบบโครงการก่อสร้าง ซึ่งจากทดลองเขียน Application ขึ้นมา มีรูปแบบการตรวจสอบที่ตายตัว และสามารถเพิ่มรูปภาพได้  แต่ไม่สามารถเพิ่มรูปแบบการตรวจสอบได้ ภายในอนาคต บุคคลที่สนใจสามารถนำไปศึกษาหรือเขียน Application โดยมีความสามารถของโปรแกรมเพิ่มเติมได้อีก