Civil Engineering CMU

การประเมินโครงการก่อสร้างทางหลวงโดยใช้ทฤษฎี CIPP MODEL พร้อมทั้งใช้ EIA ในการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ

The Evaluation of Highway Construction Project Using CIPP Model Theory with EIA
ชื่อผู้แต่ง: 
ศุภวิชญ์ อินทร์ทอง
ชื่อผู้แต่ง: 
อภิเดช สกุลณียา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

 

การประเมินโครงการก่อสร้างทางหลวงโดยใช้ทฤษฎี CIPP MODEL พร้อมทั้งใช้ EIA ในการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของผู้จัดทำโครงการและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ โครงงานนี้เป็น การประเมินการก่อสร้างทางหลวงโดยใช้ทฤษฎี CIPP MODELสามารถทำได้โดยการแบ่งการประเมินออกเป็น 4ส่วนประกอบด้วย 1.การประเมินด้านบริบท 2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 3.การประเมินด้านกระบวนการ 4.การประเมินด้านผลผลิต โดยเป็นเครื่องมือในการประเมินและใช้การจัดทำรายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการ  โดยทำการสำรวจโครงการก่อสร้างทางหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ ซึ่งทำการเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 11พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

                จากการประเมินพบว่าโครงการก่อสร้างทางหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ มีผลการประเมินโดยใช้ ทฤษฏี CIPP MODEL โดยรวมดังนี้      การประเมินด้านบริบทมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี การประเมินด้านปัจจัยนำเข้ามีผลการประเมินอยู่ในระดับดี การประเมินด้านกระบวนการมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีและการประเมินการการจัดการด้านผลผลิตมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีส่วนการวิเคราะห์การจัดทำรายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) มีผลกระทบโดยรวมอยู่ของโครงการในระดับปานกลาง

คำสำคัญ: