Civil Engineering CMU

การทดสอบจุดต่อคาน-เสาคอนกรีตสำเร็จรูปรับแรงสลับทิศ

Tests on Precast Concrete Connections Under Cyclic Loading
ชื่อผู้แต่ง: 
นายดนุสรณ์ น้อยทอง
ชื่อผู้แต่ง: 
นายนพพร ติมัน
ชื่อผู้แต่ง: 
นายอุกฤษฏ์ สิริโสภณพณิช
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

 

การก่อสร้างในปัจจุบันได้มีการใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปมากขึ้น ในขณะเดียวกันพบเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น จึงจำเป็นต้องศึกษาผลกระทบต่อโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปเปรียบเทียบกับโครงสร้างที่หล่อในที่

                งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบความสามารถในการรับแรงของชิ้นส่วนสำเร็จรูปเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนที่หล่อในที่โดยใช้มาตรฐานในการทดสอบ ACI T 1.1 ในการทดสอบ โดยตัวอย่างหล่อในที่(RC1) ใช้การออกแบบตามมาตรฐาน ACI 318-08และตัวอย่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป 2ตัวอย่างโดยใช้ลักษณะของจุดต่อ แบบแห้งประเภทเชื่อมด้วยแผ่นเหล็ก ซึ่งมีความแตกต่างคือตัวอย่างทดสอบแรกไม่มีบ่าเหล็ก(PC1) ส่วนตัวอย่างที่ 2มีบ่าเหล็ก(PC2)และใช้อัตราส่วนของเหล็กเสริมเท่ากันเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ

   จากผลการทดสอบพบว่าชิ้นส่วนสำเร็จรูป PC1 และ PC2 มีแรงต้านทานสูงสุด 56และ 70 เปอร์เซ็นต์ ของชิ้นทดสอบควบคุม(RC1) ได้ระดับความเหนียวเพียง 2.47 และ 1.63ส่วนระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีพฤติกรรมการวิบัติแบบเปราะและจากผลความเสื่อมถอยของค่าความแข็งเกร็ง ของตัวอย่างทดสอบทั้ง PC1 และ PC2มีค่าใกล้เคียงกับตัวอย่างควบคุมในช่วงแรกเท่านั้นช่วงหลังเกิดการวิบัติที่รอยเชื่อมเสียก่อนโดยชิ้นทดสอบจุดต่อคานเสาสำเร็จดังกล่าวอาจต้องมีการปรับปรุงแล้วให้ความสำคัญกับรอยเชื่อมเป็นพิเศษเพราะเป็นจุดสำคัญที่เกิดการวิบัติ เพื่อที่จะนำไปใช้ต่อไป 

คำสำคัญ: