Civil Engineering CMU

การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ชื่อผู้แต่ง: 
นายนัทธพงศ์ สำราญปภัสสร
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวพัชรพรรณ บำรุงพาณิชย์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายพิชาน วีระพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

 

ปญหาดนถลมเปนปญหาทสงผลกระทบตอพนทภาคเหนอตอนบนเปนอยางมาก ดงนนจงมการศกษาขอมลในการแกไขปญหาดงกลาว โดยการศกษาขอมลแนวโนมของพนทเสยงภยตอการเกด ดนถลมดวยการวเคราะหจากขอมลกรมพฒนาทดน โดยใชขอมลพนฐานทางดานโครงสรางของดนและความลาดชนของพนท เพอทาการจดลาดบหาแนวโนมของพนททมความเสยงเกดดนถลมในระดบจงหวดและอาเภอ นอกจากนไดมการประยกตรวมกบขอมลสถตปรมาณนาฝนเฉลยสะสมภายในระยะเวลา 10  ป พ.ศ.  2545  –  พ.ศ.  2554  จากกรมอตนยมวทยา ควบคกบการใชโปรแกรม           ArcView 3.3  ซงเปนโปรแกรมทางดานระบบสารสนเทศภมศาสตร เพอทาการหาอทธพลของปรมาณนาฝนในรศม 25 กโลเมตร จากสถานวดปรมาณนาฝน  งานวจยนเปนการวเคราะหขอมลลกษณะของดนจากกรมพฒนาทดนรวมกบขอมลปรมาณนาฝนเฉลยสะสมจากกรมอตนยมวทยาโดยโปรแกรม ArcView 3.3    พบวาในชวงเดอนกนยายน สงหาคม และพฤษภาคม  ภาคเหนอโดยภาพรวมแลวมแนวโนมการเกดดนถลมสง ทงดานปจจยภายในจากโครงสรางของดนและปจจยภายนอกจากปรมาณนาฝน โดยจงหวดทมแนวโนมความเสยงตอการเกดดนถลมสง ไดแก จงหวดแมฮองสอน , จงหวดอตรดตถ และจงหวดเชยงใหม ตามลาดบ  เมอทาการวเคราะหถงขอมลอยางละเอยดของจงหวดเชยงใหม เพอหาแนวโนมความเสยงตอการเกดดนถลมสงในระดบอาเภอ ไดแก อาเภอสะเมง , อาเภอแมแจม , อาเภออมกอย ตามลาดบ

คำสำคัญ: