Civil Engineering CMU

การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถบริเวณขอบถนนสายหลักในคูเมืองเชียงใหม่ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น

Curb Parking Studying in Chiang Mai Old Town During Evening Peak
ชื่อผู้แต่ง: 
นายภาณุพงศ์ วงค์ไชย
ชื่อผู้แต่ง: 
นายภานุพงศ์ ศิริวัฒนกุล
ชื่อผู้แต่ง: 
นายอุดม ไชยถา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. อรรถวิทย์ อุปโยคิน
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมขนส่ง
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

 

โครงงานฉบับนี้ศึกษาถึงการใช้พื้นที่จอดรถบริเวณขอบทาง(curb)บนถนนสายหลักในเขตคูเมืองเชียงใหม่ คือ ถนนสิงหราช  ถนนสามล้าน ถนนพระปกเกล้าถนนราชภาคินัยถนนเวียงแก้วถนนอินทวโรรสถนนราชมรรคาถนนราชดำเนินโดยทำการเก็บข้อมูลรถยนต์แยกประเภทเป็น รถส่วนตัว รถครอบครัว รถกระบะ รถตู้ รถขนส่ง(ดูภาคผนวก) รถสามล้อ รถบรรทุก รถบัส และรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ โดยใช้วิธีเดินจดบันทึกแผ่นป้ายทะเบียนในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ โดยงดเก็บข้อมูลในวันหยุดหรือช่วงเทศกาลโดยเก็บช่วงเวลาทุกๆ 15 นาที เริ่มบันทึกผลตั้งแต่เวลา 13:00น. ถึง 19:00น. ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล 6 ชั่วโมง ต่อวันโดยการเก็บข้อมูลใช้การแบ่งเป็นโซนย่อยๆ โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ถนนที่ต้องการเป็น 13 โซนย่อย และ8 ถนนเส้นหลัก ข้อมูลที่ได้โดยสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ลักษณะการใช้พื้นที่ถนนสายหลักในคูเมืองเชียงใหม่โดยใช้ตัวแปรที่หาได้จากการเก็บข้อมูลคือ duration และ turnoverโดยหาได้จาก พื้นที่ในการจอด ระยะเวลาในการจอด และ จำนวนรถที่จอดในช่วงเวลาศึกษาได้ผลการศึกษาดังนี้

                จากการวิเคราะห์พื้นที่ทั้ง13โซนสามารถสรุปโดยรวมได้ดังนี้ ปริมาณการจอดรถสูงสุดเท่ากับ833.5คัน ปริมาณการจอดรถจะมีการลดลงบ้างในช่วงสายและเที่ยงแต่มีอัตราการลดลงที่ไม่มาก การใช้พื้นที่จอดรถส่วนมากอยู่ในพื้นที่ ร้านค้า ร้านอาหาร วัดทรายมูลเมืองวัดหม้อคำตวง วัดควรค่าม้าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือโรงแรมเดอะริมสมาคมจีนเตี้ยเอี้ยเชียงใหม่ ร้านกาแฟแบล็คแคนยอนสวนสาธารณะหนองบวกหาด ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งส่วนมากจะเป็นสถานที่สำคัญทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนา ส่วนพื้นที่บ้าน ชุมชน และพื้นที่ว่างปริมาณการจอดรถจะมีอยู่บ้างแต่ไม่มากระยะเวลาการจอดรถเฉลี่ย(Duration) ของรถยนต์มีค่าเท่ากับ 83นาที/คันในช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล 6 ชั่วโมง ระยะเวลาการจอดรถของพื้นที่ส่วนมากมีค่าประมาณ15 – 75 นาทีและมีการจอดช่วง 360 นาทีแต่ช่วงระยะเวลาอื่นปริมาณการจอดรถยังไม่มากอัตราการเปลี่ยนแปลงช่วงการจอด (Turn Over)ของพื้นที่จอดรถมีค่าเท่ากับ 0.20 คัน/พื้นที่ในช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล 6 ชั่วโมง อัตราการเปลี่ยนแปลงช่องจอดมีค่าน้อยอาจเพราะพฤติกรรมการจอดรถในพื้นที่มีการจอดในพื้นที่สำคัญเช่น วัด ตลาด ร้านอาหาร ร้านค้า โรงเรียน สถานที่ราชการแต่ในพื้นที่ว่าง หน้าบ้านไม่คอยพบ การจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดมีการจอดยังมีอยู่บ้างในเวลาที่มีอัตราการจอดรถสูง เช่น ช่วงเช้าพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษา ช่วงเวลา ใกล้เที่ยง บริเวณร้านอาหาร แต่จะจอดในเวลาไม่นานประมาณ 15 -30 นาที จำนวนรถที่จอดในพื้นที่ห้ามจอดเท่ากับ 252คัน เปอร์เซ็นต์การใช้พื้นที่จอดรถสูงสุด (Parking Index) มีค่าอยู่ที่ 81.5 %

จากข้อมูลที่ได้สามารถสรุปว่าปริมาณพื้นที่จอดรถในพื้นที่คูเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลา13:00 –19:00 น.ในวันปกติยังมีเพียงพอต่อความต้องการ มีบางพื้นที่ที่มีการใช้พื้นที่จอดรถหนาแน่น การจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดในช่วงเวลาเร่งด่วนอยู่ แต่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังรับปริมาณการจอดรถที่มีอยู่ได้

คำสำคัญ: