Civil Engineering CMU

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพในส่วนของแรงงานสัมพันธ์ในงานก่อสร้าง

The comparison of factors that affect to construction productivity in terms of labour relations
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ทินภัทร์ นิมมลรัตน์
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ธนัญชัย ลอยใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

 

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพในส่วนของแรงงานสัมพันธ์ในงานก่อสร้างที่จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณงานของคนงาน(ผู้ใต้บังคับบัญชา)ภายใต้รูปแบบภาวะการปฏิสัมพันธ์ของหัวหน้างาน(ผู้บังคับบัญชา)ที่มีต่อคนงาน โดยการเปรียบเทียบในรูปแบบของอัตราการจ้างงานต่อหน่วยโดยเทียบจากราคากลางของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการงานก่อสร้างที่ทำการศึกษาจำนวน 2 โครงการในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดรูปแบบภาวะการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานที่มีต่อคนงานตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการงานก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคนงานและเพื่อให้เกิดความคุ้มทุนมากยิ่งขึ้น โดยใช้หลักพื้นฐานทางทฤษฎีทั้งรูปแบบการบริหารจัดการทางด้านแรงงานสัมพันธ์ในเชิงรูปธรรมและการบริหารจัดการทางด้านแรงงานสัมพันธ์ในเชิงนามธรรมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษา โดยรูปแบบของการเก็บข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการหามูลค่างานของคนงานโดยเทียบเป็นมูลค่างานต่อหน่วยเปรียบเทียบกับมูลค่างานจริงในโครงการงานก่อสร้าง และอีกส่วนเป็นการเก็บข้อมูลในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้หลักของการตอบแบบสอบถามหรือคำถามแบบปิดต่อคนงาน และการตอบคำถามแบบเปิดต่อหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลจริงที่ได้มาทำการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของคนงานภายใต้การควบคุมของหัวหน้างานตามหลักพื้นฐานทางทฤษฎีที่ได้กำหนดไว้

               

                จากการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมโครงการงานก่อสร้าง B มีรูปแบบการบริหารทางด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีกว่าโครงการงานก่อสร้าง A แต่มีหลายประเด็นที่มีหลักการบริหารทางด้านแรงงานสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันและมีบางประเด็นที่แตกต่างกัน โดยการศึกษาได้ทำการวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างโครงการงานก่อสร้างทั้ง 2 โครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในบริหารจัดการโครงการงานก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของคนงานและเกิดภาวะรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของหัวหน้างานที่มีต่อคนงานและสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารจัดการโครงการงานก่อสร้างทางด้านแรงงานสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คำสำคัญ: