Civil Engineering CMU

ปัญหาและสาเหตุที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง

Problem and cause that affect the delay in Construction Projects
ชื่อผู้แต่ง: 
นายกานต์ภท เจริญชัยวัฒน์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายภัทรศิริ ไศละสูต
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

 

การเก็บรายละเอียดข้อมูลความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาสาเหตุ ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง อีกทั้งยังเสนอแนะแนวทางปรับปรุง และแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ และนำไปสู่ความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง โดยได้จำแนกปัจจัยที่สำคัญที่ได้ทำการศึกษาไว้ เช่น ด้านการเงิน ด้านแรงงาน และด้านสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งผู้จัดทำโครงงาน ได้ทำการเก็บรายละเอียดข้อมูลความคืบหน้าของโครงการโรงจอดรถ ซึ่งในที่นี้ได้ใช้ชื่อเรียกแทนว่า โครงการ A ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2556เวลา 8.00 น. – 17.00น.

                                จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า โครงการก่อสร้าง A ได้เกิดความล่าช้าสะสม ทำให้ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างล่าช้าไปจากแผนเดิม ซึ่งปัจจัยที่มีผลสำคัญที่ทำให้เกิดความล่าช้านั้นมาจากด้านแรงงานก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการก่อสร้าง ที่อยู่ในเขตชุมชน มีการจราจรหนาแน่นทำให้เกิดความล่าช้าด้านการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ และทำให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ที่ผู้บริหาร วิศวกร ผู้ควบคุมงาน หรือคนงานก่อสร้างเอง ควรให้ความร่วมมือและใส่ใจ ซึ่งถ้ามีการเตรียมความพร้อมในปัจจัยด้านต่างๆเป็นอย่างดี จะทำให้โครงการก่อสร้างลดโอกาสในความล่าช้าของโครงการได้มากขึ้น

คำสำคัญ: