Civil Engineering CMU

การเปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง

Comparison of the safety management in construction projects.
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย กัมปนาท เปี้ยตั๋น
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสมเจตน์ สินแดนทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

 

การตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน ก็เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องกับระบบการป้องและการรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในโครงการก่อสร้างหัวข้อที่ทำการตรวจสอบ เปรียบเทียบได้ถูกกำหนดขึ้นโดยการอ้างอิงจากกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างซึ่งทางผู้จัดทำโครงงานได้ทำการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างจำนวน2โครงการ ซึ่งทั้งสองโครงการได้ทำการเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคมพ.ศ.2555  เวลา 8:00- 17:00 น.

จากการตรวจสอบพบว่าโดยรวมโครงการA มีมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางส่วนโครงการ Bมีมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในเกณฑ์แย่นอกจากนี้ผลการตรวจสอบยังสามารถแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่มักจะถูกละเลยและไม่ค่อยให้ความใส่ใจในการทำงานซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นอกจากนี้ยังทำให้ทราบถึงการใช้มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุที่ผู้บริหารวิศวกร ผู้ควบคุมงานหรือตัวคนงานเองควรให้ความใส่ใจมากขึ้นซึ่งถ้าได้รับการแก้ไขและให้ความสำคัญจะทำให้โครงการก่อสร้างมีมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

คำสำคัญ: