Civil Engineering CMU

การศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้าง

ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ชัยพฤกษ์ เสถียรศักดิ์พงศ์
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย พิพัฒน์ ปฏิพัทธ์ปถวี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

 

การศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลิตภาพงานก่อสร้าง และหาแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้าง โดยทำการศึกษาและจัดทำตัวชี้วัดมาใช้ประเมินโครงการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ 2 โครงการซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน แล้วนำผลการประเมินที่ได้นั้นมาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้าง

จากการศึกษาได้เลือกใช้ตัวชี้วัด 3 แบบ คือ Productivity Rating, Five-Minute Rating,   และ

แบบสอบถาม พบว่าโครงการ A มีการบริหารจัดการที่ดี มีข้อควรปรับปรุงด้านความคลาดแคลนของวัสดุและเครื่องจักรอยู่บ้าง ส่วนโครงการ B ควรมีการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ ซึ่งวิธีในการเพิ่มผลิตภาพที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารแต่ละโครงการว่าวิธีการใดจะเหมะสมกับสภาพการทำงานของโครงการนั้นๆ โดยคณะผู้จัดทำได้เสนอแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพบางส่วนไว้ในรายงานเล่มนี้แล้ว

คำสำคัญ: