Civil Engineering CMU

กำลังรับแรงตามแนวแกนสลับทิศของเสาเหล็กกลวงกรอกคอนกรีตยาวปานกลาง

Axially Cyclic Capacity of Intermediate Hollow Steel Columns
ชื่อผู้แต่ง: 
นายเทพศักดิ์ เมฆประมวล
ชื่อผู้แต่ง: 
นายบรรณรต จรบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมโครงสร้าง
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

    โครงการนี้เป็นการศึกษา กำลังรับแรงตามแนวแกนสลับทิศของเสาเหล็กกลวงกรอกคอนกรีตยาวปานกลาง โดยในรายงานด้านวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาได้ทำการทศสอบโดยให้แรงกระทำสลับทิศแก่ตัวอย่างเสาที่ทำการทศสอบ โดยเสาเหล็กที่ทำการศึกษาประกอบด้วยควายาวขนาด 1000 มิลลิเมตร โดยเสาทุกต้นมีความหนา 2 มิลลิเมตร ซึ่งจะประกอบไปด้วยเสากรวง และเสาที่กรอกคอนกรีตที่มีกำลัง 20 และ 40 MPa รวมทั้งสิ้น 3 ตัวอย่างทดสอบ ผลการทดสอบเสาเหล็กโดยให้แรงแบบสลับทิศพบว่า กำลังรับแรงดึงของเสาเหล็กกลวงและเสาเหล็กเติมคอนกรีตมีค่าใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เนื่องจากคอนกรีตที่เติมลงไปไม่ได้มีส่วนช่วยในการรับแรงดึง แต่สำหรับแรงอัดพบว่าเสาเหล็กที่เติมคอนกรีตมีความสามารถในการรับแรงอัดเพิ่มขึ้นตามกำลังของคอนกรีต ในส่วนของประสิทธิภาพของการรับแรงในแต่ละรอบการเคลื่อนที่พบว่าการทดสอบที่ระยะยืดเท่ากัน ในครั้งแรกของรอบแรงจะมีค่าสูงสุดเสมอ และความสามารถจะตกลงมาตามจำนวนรอบของการอัดซ้ำ       ผผผผผ