Civil Engineering CMU

ค่า ซี.บี.อาร์. ของดินบดอัดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

C.B.R. of Compaction Soil in Chiang Mai University
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวกิ่งกาญจน์ เมืองทรัพย์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายภัทรสถิตย์ วันแต่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชิตชัย อนันตเศรษฐ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมธรณีเทคนิค
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

        ดินในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนมากเป็นดินประเภทดินเหนียว จึงทำให้วัสดุชนิดนี้มีอยู่มาก และสามารถหาได้ง่ายกว่าวัสดุประเภทอื่น หากสามารถนำวัสดุชนิดนี้มาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างถนน จะทำให้การจัดหาวัสดุในการก่อสร้างทำได้ง่ายขึ้น แต่ในการก่อสร้างถนนมีการกำหนดมาตรฐานของวัสดุของแต่ละชั้นทางไว้ เพื่อให้ชั้นทางที่สร้างมีความแข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

โครงงานนี้ได้ศึกษาค่า C.B.R. ของดินในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้ศึกษาจากดิน 3 ตัวอย่าง ดินตัวอย่างที่ 1 เป็นดินบริเวณตรงข้ามลานจอดรถภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ความลึก 1 เมตร ดินตัวอย่างที่ 2 และ 3 เป็นดินบริเวณข้างลานจอดรถห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ความลึก 1 เมตร และ 1.6 เมตร ตามลำดับ โดยศึกษาจากการทดสอบหาค่า C.B.R. ทั้งแบบ Unsoaked และ Soaked ในห้องปฏิบัติการ ที่เปอร์เซ็นต์การบดอัดเท่า 95 เปอร์เซ็นต์ของการบดอัดแบบ Modified Proctor ทางด้าน Dry Side และ Wet Side และที่ 100 เปอร์เซ็นต์ของการบดอัด นอกจากนี้ยังได้นำดินตัวอย่างที่ 3 มาปรับปรุงคุณภาพ เริ่มจากการปรับขนาดคละให้เป็นไปตามมาตรฐานของวัสดุชั้นรองพื้นทาง โดยเติมทรายที่มีขนาดร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 10 และค้างบนตะแกรงเบอร์ 20 เข้าไป 50 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นจึงนำมาทดสอบหา ค่า C.B.R.

                ผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ดินตัวอย่างที่ 1 เป็นดินประเภท SM และดินตัวอย่างที่ 2และ 3 เป็นดินประเภท CL การทดสอบเพื่อหาค่า C.B.R. ของดินตัวอย่างที่ 1 แบบ Unsoakedที่ 95% Dry Site,100% และ 95% Wet Siteคือ 145,77 และ 12 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับแบบ Soaked ที่ 95% Dry Site,100% และ 95% Wet Site คือ6, 0และ 0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ค่า C.B.R. ของดินตัวอย่างที่ 2 แบบUnsoakedที่95% Dry Site,100% และ 95% Wet Site คือ84, 21และ 0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แบบ Soaked ที่ 95% Dry Site,100% และ 95% Wet Siteคือ 6, 0และ 0 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับค่า C.B.R. ของดินตัวอย่างที่ 3 แบบ Unsoaked ที่ 95% Dry Site,100% และ 95% Wet Site คือ102, 56 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับแบบSoaked ที่ 95% Dry Site,100% และ 95% Wet Siteคือ4, 17และ 0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับค่า C.B.R. ของดินตัวอย่างที่ปรับปรุง แบบ Unsoaked ที่ 95% Dry Site,100% และ 95% Wet Site คือ 101, 40 และ 35 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับแบบ Soaked ที่ 95% Dry Site,100% และ 95% Wet Site คือ 30, 26และ 18 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และจากการปรับปรุงคุณภาพดิน ดินที่ปรับปรุงมีค่า C.B.R. ของการทดสอบแบบ Unsoaked และ Soaked เพิ่มขึ้น ทั้งทางด้าน Dry Side Wet Sideและที่ Optimum การทดสอบแบบ Soaked ทางด้าน Dry Side และที่ความชื้น Optimum ค่า C.B.R. มากกว่าที่มาตรฐานวัสดุชั้นรองพื้นทางของกรมทางหลวงชนบทกำหนดไว้