Civil Engineering CMU

การสำรวจหาศักยภาพของคลองผันน้ำฝายดอนปินลำน้ำแม่ออน

ชื่อผู้แต่ง: 
นายเจษฎา ธรรมขันธ์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายชนินทร์ ริยะป่า
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ. ชูโชค อายุพงศ์
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมแหล่งน้ำ
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

       โครงการนี้เป็นการศึกษาสำรวจเพื่อหาศักยภาพการระบายน้ำของคลองผันน้ำฝายดอนปิน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  โดยการศึกษา และ สำรวจจากพื้นที่จริง ประกอบกับการเก็บข้อมูลจากการสำรวจโดยการทำงานระดับและงานวงรอบ จึงสามารถทราบพื้นที่หน้าตัด และลักษณะความชันตลอดระยะทางได้ จัดทำเป็นข้อมูลทางน้ำโดยแบ่งเป็นช่วง ช่วงละ200เมตร และได้คำนวณอัตราการไหลของทางน้ำขึ้นมาเพื่อที่จะหาศักยภาพความสามารถในการรองรับอัตราการไหลของน้ำว่าเป็นเท่าไร รวมถึงการปรับปรุงพื้นท้องน้ำ(ความขรุขระ)  และความชันของลำน้ำเพื่อทำให้อัตราการไหลมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และได้ทำการสำรวจทางน้ำที่เชื่อมต่อกับคลองผันน้ำซึ่งตัดกับถนนสายดอนจั่น-สันกำแพงว่ามีความความสามารถในการรับน้ำจากคลองผันน้ำหรือไม่ สภาพของคลองส่งน้ำในปัจจุบันสามารถรองรับอัตราการไหลได้12.12ลบ.ม. / วินาทีเท่านั้น ถ้ามีการปรับปรุงสภาพความลาดชันของท้องน้ำจะมีศักยภาพในการรับอัตราการไหลได้ 19 .95ลบ.ม. / วินาทีซึ่งเป็นศักยภาพของคลองผันน้ำที่จะช่วยในการระบายน้ำแม่ออนเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองสันกำแพง