Civil Engineering CMU

การวิเคราะห์ความล่าช้าในงานก่อสร้าง โดยวิธีวิเคราะห์แผนงาน Time Impact Analysis

Construction Delay Analysis Using Time Impact Analysis Method
ชื่อผู้แต่ง: 
นายพลสัณห์ ช่างเหล็ก
ชื่อผู้แต่ง: 
นายพัทธ์ปพน พิริยะชญานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. อุดม ฉัตรศิริกุล
ประเภทงานวิจัย: 
โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
สาขา: 
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปีการศึกษา: 
2555
บทคัดย่อ: 

โครงงานนี้ทำการศึกษาการวิเคราะห์ความล่าช้าในโครงการก่อสร้างโดย วิธีวิเคราะห์แผนงาน วิธี Time Impact Analysisเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความล่าช้าที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานว่ามีผลกระทบต่อวันแล้วเสร็จของโครงการอย่างไร และเป็นความรับผิดของผู้เกี่ยวข้องรายใด โดยศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แผนงาน และขั้นตอนของวิธีวิเคราะห์แผนงาน วิธี Time Impact Analysisแล้วนำมาใช้กับโครงการกรณีศึกษา โดยเลือกโครงการก่อสร้างที่เกิดปัญหาความล่าช้า เก็บข้อมูล แผนงาน บันทึกการควบคุมงาน และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft  Project ในการช่วยคำนวณแผนงานตามขั้นตอนวิธี Time Impact Analysisโดยการเพิ่มความล่าช้าที่เกิดขึ้นลงไปในแผนงานเริ่มโครงการเป็นแผนงานใหม่แล้วเปรียบเทียบวันแล้วเสร็จของโครงการ โดยที่วันแล้วเสร็จของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือผลกระทบของความล่าช้าที่เกิดขึ้น การศึกษานี้ได้เลือกศึกษาโครงการกรณีศึกษาเป็น โครงการ งานดาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 8 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญา 375 วัน มีความล่าช้าเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของผู้ว่าจ้าง และการทำงานในพื้นที่ลำเหมืองสาธารณะ โดยไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านทราบ ทำให้เกิดความไม่พอใจเข้าขัดขวางการทำงานก่อสร้าง และความล่าช้าเนื่องจากสภาพพื้นที่ละสภาวะอากาศ เนื่องจากการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนทำให้ล่วงเลยเข้าสู้ฤดูฝน ทำให้การทำงานต้องหยุดดำเนินการไปเป็นเวลานาน และจากการวิเคราะห์โดยวิธี Time Impact Analysisแสดงให้เห็นถึงจำนวนผลกระทบต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการของความล่าช้าต่างๆ และสรุปเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ โดยเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายผู้ว่าจ้าง 46 วัน จากฝ่ายผู้รับจ้าง 273 วัน และจากเหตุสุดวิสัย 56 วัน